SVS Solar Coöperatie U.A.
  info@svs-solar.nl

  Persoonlijk contact
  0313-760040

   

       
Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met SVS Solar en sluiten eventuele andere algemene voorwaarden uit.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. SVS Solar: SVS Solar coöperatie U.A.
b. Product: zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materialen of complete zonnesystemen
c. Koper: een particulier of bedrijf die een overeenkomst met SVS Solar heeft inzake de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen koper en SVS Solar om een product te kopen.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SVS Solar Worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SVS Solar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van SVS Solar zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de koper volledig ingevulde en ondertekende aanbieding schriftelijk (post, fax en mail) is ontvangen en aanvaard door SVS Solar. Het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst wordt door SVS Solar binnen 14 dagen na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende aanbieding schriftelijk aan de koper medegedeeld.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan SVS Solar, zijn voor risico van de koper.

2.4 Beëindiging overeenkomst: Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is deze gehouden om de reeds uitgevoerde werkzaamheden te betalen, met een minimum van 50% van het in de offerte genoemde totale projectkosten.


Artikel 3: Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de vermelde prijzen in de offerte en overeenkomst van SVS Solar vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is SVS Solar gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.

3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden via een aangetekende brief, binnen 1 week nadat SVS Solar kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten.


Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering geschiedt op het door de koper opgegeven adres, waarbij SVS Solar streeft naar een leveringstermijn van maximaal 9 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen. De levering van het product zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de aanbetaling van de koopsom is bijgeschreven op rekening van SVS Solar.

4.2 SVS Solar zal de koper benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het product en eventuele installatie.

4.3 Indien SVS Solar niet binnen de overeengekomen termijn levert, kan de koper SVS Solar in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht vindt plaats bij levering.


Artikel 5: Betaling

5.1 De koper draagt er zorg voor dat 25% van de totaalprijs opgegeven in de offerte voor aanvang van de levering is bijgeschreven op de rekening van SVS Solar.

5.2 De koper draagt er zorg voor dat het restant van de koopsom binnen 14 dagen is bijgeschreven op de rekening van SVS Solar.

5.3 Indien koper niet binnen gestelde termijnen betaald wordt er niet geleverd door SVS Solar.

5.4 Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

5.5 Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze.

5.6 Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:
a. de berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
b. (indien de opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen)
c. (indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00;

5.9 Zolang het volledige bedrag van onze factuur niet in zijn geheel op de rekening van SVS Solar is bijgeschreven blijft het volledige systeem eigendom van SVS Solar.

5.10 Bij niet betaling, zelfs gedeeltelijk, behoudt SVS Solar zich het recht voor om de reeds geleverde of geïnstalleerde goederen terug te nemen. Dit recht zal uitgevoerd worden zelfs ingeval van samenloop van schuldeisers. De kosten die gemaakt zijn voor de installatie blijven gehandhaafd. Kosten voor het demonteren en verwijderen van de installatie zijn voor rekening van de koper.Artikel 6. Montage / installatie

6.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd op/in de woning en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product in/op de woning door SVS Solar wordt uitgevoerd of verzorgt.

6.2 De koper is tegenover SVS Solar verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van SVS Solar en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien SVS Solar dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/ installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
6.3 De koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

6.4 Elektriciteit voor de uitvoering van de werken is te voorzien door de klant.

6.5 Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 1 uur), te wijten aan de klant of diens aangestelde, zullen worden aangerekend aan de klant.

6.6 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van SVS Solar of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege SVS Solar geen vertraging ondervindt, Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper SVS Solar hiervan tijdig in kennis te stellen

6.7 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

6.8 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.


Artikel 7: Garantie

7.1 SVS Solar garandeert de goede werking van het geleverde product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het product worden bijgevoegd.

7.2 Eventuele gebreken worden door SVS Solar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, verholpen.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 SVS Solar zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de producten meegeleverde garantievoorwaarden van toepassing zijn, welke in situatie de aansprakelijkheid van SVS Solar voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantievoorwaarden die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.

8.2 De aansprakelijkheid van SVS Solar ten opzichte van de koper is beperkt tot schade waarvoor en voor zover SVS Solar overeenkomstige dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schade, aan SVS Solar gemeld te worden, tenzij de koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

8.4 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan SVS Solar enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van opzettelijke of grove fout.


Artikel 9: Ontbindende voorwaarden

9.1 SVS Solar verplicht zich tot het bevestigen van de van toepassing zijnde ontbindende voorwaarde(n), door deze op te nemen in de overeenkomst. Koper dient zich ervan op de hoogte te stellen dat de toepasselijke voorwaarden op de overeenkomst zijn gemeld alvorens deze te bekrachtigen.


Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voorvloeien is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980).

10.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 SVS Solar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden een maand na bekendmaking en hebben geen gevolgen voor bestaande overeenkomsten

11.2 De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

11.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 5 september 2014.